BCBD-3(3)/909: Dhatob Mudra Sonrokhon na kora prosonge. - Bangladesh Krishi Bank